2000 Briarlynn Court, Atlanta, Georgia - freelancephotography